Mandarin(P): zhù
Mandarin(Z): ㄓㄨˋ
Korean(Eum): 주 [ju]
Korean(H/E): 살 주
Japanese(On): じゅう [juu]
Japanese(Kun): すむ, とどまる, やむ [sumu, todomaru, yamu]
Cantonese: zyu6
Vietnamese: trú
Hist. Tang: *djhiò, djhiò
------------------------------------------------------------
Definition: reside, live at, dwell, lodge; stop
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.5]
Total strokes: 7
Radical: ()
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F4F
Big Five: A6ED
GB 2312: 5501
JIS X 0208-1990: 2927
KSC 5601-1989: 8112
Cangjie: OYG
Four-corner Code: 2021.4
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10137.090
Kang Xi: 0098.090
CiHai: 96.401
Morohashi: 00505
Dae Jaweon: 0207.020

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — ★瑜伽十一卷十二页云:住者:谓于所缘,不流散故。 ★二解 瑜伽十三卷三页云:云何为住? 课缴迫∧苋胫钊Φ刂钚凶聪唷? 善取彼故;随其所欲,能住于定。 于三摩地,无复退失。 如是若住于定,若不退失,二俱名住。 ★三解 瑜伽十三卷十七页云:云何住? 课剿氖蹲。 蚱呤蹲 ? ★四解 瑜伽二十卷二十一页云:谓处空闲修奢摩他毗钵舍那,总名为住。 ★五解 瑜伽二十四卷十三页云:复如有一,住经行处,住诸同法阿遮利耶邬波陀耶及诸尊长等尊长前;如是等类,说名为住。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • — zhù ㄓㄨˋ 〔《廣韻》持遇切, 去遇, 澄。 〕 〔《廣韻》中句切, 去遇, 知。 〕 1.停留;留。 《後漢書‧薊子訓傳》: “見者呼之曰: ‘ 薊先生 小住。 ’” 宋 張元幹 《漁家傲》詞: “春光已向梅梢住。” 《醒世恒言‧施潤澤灘闕遇友》: “向年我丈夫在 盛澤 賣絲, 落掉六兩多銀子, 遇着個好人拾得, 住在那裏等候。 我丈夫尋去, 原封不動, 把來還了。” 《再生緣》第十六回: “不知卿有心思否, 再在上, 寫首詩篇住個名。” 2.停止;停住。 北魏 賈思勰… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I zhù (1) (形声。 从人, 主声。 本义: 停留) (2) 同本义(站住) [stay] 见者呼之曰: 蓟先生小住。 《后汉书·蓟子训传》 春光已向梅梢住。 《后汉书》 融为中书郎, 未有居止, 权牵小船于岸上住。 《南齐书·张融传》 舞余香尚存, 歌尽声犹住。 萧悫《春日曲水》 (3) 又如: 住歇(停止, 停歇); 住滞(停留); 住后(留后; 殿后); 住锡(僧人在某地居留。 锡, 锡杖) (4) 停止 [stop] …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: zhu4 解释: 1. 长期居留。 如: “我住在台北市。 ”唐·崔颢·长干曲四首之一: “君家何处住? 妾住在横塘。 ” 2. 歇宿。 如: “借住一宿”。 3. 停止。 如: “住手”、 “住口”。 红楼梦·第七回: “只见迎春、 探春二人, 正在窗下围棋。 周瑞家的将花送上, 说明缘故。 他二人忙住了棋, 都欠身道谢。 ”  1. 表示牢固或稳当。 如: “记住”、 “拿住”、 “站住”。 红楼梦·第三十三回: “贾政还欲打时, 早被王夫人抱住板子。 ” 2.… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhu4 1. 長期居留。 如: “我住在臺北市。” 唐·崔顥·長干曲四首之一: “君家何處住? 妾住在橫塘。” 2. 歇宿。 如: “借住一宿”。 3. 停止。 如: “住手”﹑“住口”。 紅樓夢·第七回: “只見迎春﹑探春二人, 正在窗下圍棋。 周瑞家的將花送上, 說明緣故。 他二人忙住了棋, 都欠身道謝。”   1. 表示牢固或穩當。 如: “記住”﹑“拿住”﹑“站住”。 紅樓夢·第三十三回: “賈政還欲打時, 早被王夫人抱住板子。” 2. 表示停頓或靜止。 如:… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — ◆謂修道之人, 非時不住, 若或住時, 隨所住處, 常念供養三寶, 讚歎經法, 廣為人說, 思惟經義, 如法而住也。 (三寶者, 佛寶、 法寶、 僧寶也。 ) ◆住者, 安住也。 謂日宮殿, 因風任持之力, 而於空中得安住也。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • — 【주】 머무르다; 그치다 人 (사람인) + 主 (주인주) 人부 5획 (총7획) [1] [v] dwell; inhabit; live (at) ; reside [2] [v] stop (action) [3] [v] lodge; stop for the night [4] [v] remain [5] used after a verb to complement its meaning ジュウ·すむ 居住 (거주) 머물러 삶. 또는 그 집 居住者 (거주자) 그 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — zhù (1) ㄓㄨˋ (2) 长期居留或短暂歇息: 居~。 ~宿。 ~房。 ~户。 (3) 停, 止, 歇下: ~手。 雨~了。 (4) 动词的补语(a.表示稳当或牢固, 如 站~ ; b.表示停顿或静止, 如 他愣~了 。 c.与 得 或 不 连用, 表示力量够得上, 如 支持不~了 )。 (5) 郑码: NSC, U: 4F4F, GBK: D7A1 (6) 笔画数: 7, 部首: 亻, 笔顺编号: 3241121 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 주 살 7 strokes 인변+임금왕 …   Korean dictionary

 • 住腳 — (住腳, 住脚) 1.猶言止步。 《京本通俗小說‧錯斬崔寧》: “行人住腳, 須把買路錢與我!” 2.歇腳;暫住。 《醒世姻緣傳》第一回: “說起十五日要大家到 雍山 打圍, 到莊上住腳, 須得預先料理。” 3.收尾, 放在最後。 《西游補》第八回: “ 行者 翻開看看, 只見打頭就是十二月, 卻把正月住腳;每月中, 打頭就是三十日或二十九日, 又把初一做住腳。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 住脚 — (住腳, 住脚) 1.猶言止步。 《京本通俗小說‧錯斬崔寧》: “行人住腳, 須把買路錢與我!” 2.歇腳;暫住。 《醒世姻緣傳》第一回: “說起十五日要大家到 雍山 打圍, 到莊上住腳, 須得預先料理。” 3.收尾, 放在最後。 《西游補》第八回: “ 行者 翻開看看, 只見打頭就是十二月, 卻把正月住腳;每月中, 打頭就是三十日或二十九日, 又把初一做住腳。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.